Загальна інформація про кафедру

Кафедра ортопедичної стоматології є структурним підрозділом стоматологічного факультету. Кафедра здійснює підготовку спеціалістів, магістрів та докторів філософії за спеціальностю «Стоматологія», а також забезпечує підготовку лікарів в інтернатурі та клінічній ординатурі за фахом «Стоматологія».


Історія кафедри

Історія кафедри ортопедичної стоматології розпочинається з вересня 2008 року, коли на базі кафедри дитячої хірургії, ЛОР-хвороб та стоматології (завідувач: доктор медичних наук, професор Боднар Борис Михайлович) було створено дві кафедри: терапевтичної та ортопедичної стоматології (завідувач: доктор медичних наук, доцент Бєліков Олександр Борисович) і хірургічної та дитячої стоматології (завідувач: кандидат медичних наук, доцент Кузняк Наталія Богданівна).  

Наказом ректора №229-к від 03.09.2012 р. кафедра терапевтичної та ортопедичної стоматології була реорганізована в 2 кафедри: кафедру ортопедичної стоматології та кафедру терапевтичної стоматології. На посаду завідувача кафедри ортопедичної стоматології призначений доктор медичних наук, професор Бєліков Олександр Борисович.

 Сьогодні у складі кафедри д.мед.н., професор Бєліков О.Б., д.мед.н., доцент Левандовський Р.А., к.мед.н., доцент Касіянчук М.В., к.мед.н., асистент Бєлікова Н.І., к.мед.н., асистент Гавалешко В.П., к.мед.н., асистент Дорубець А.Д., к.мед.н., асистент Караван Я.Р., к.мед.н., асистент Максимів О.О., к.мед.н, асистент Рощук О.І., асистенти: Науменко К.Є., , Сорохан М.М., заочний аспірант Ясінський М.М.

За період існування кафедри видано 5 навчальних, 3 навчально-методичних посібників, 1 словник. Викладачі кафедри проводили корекцію банку тестових завдань для ліцензійних інтегрованих іспитів «Крок-2», «Крок-3» Стоматологія, професор Бєліков О.Б. є фаховим експертом Центру тестування МОЗ України з «Крок-3 Стоматологія».

Виконання наукової роботи кафедри було спрямовано на проблемних питаннях ортопедичної стоматології на основі виконання планової комплексної науково-дослідної роботи кафедри ортопедичної стоматології на тему: «Нові підходи до діагностики, лікування та профілактики основних стоматологічних захворювань різного ґенезу у мешканців Карпатського регіону України» № 0111U006501 - прикладна; термін виконання: січень  2011 р. - грудень 2015 р.).

Доробком кафедри є 1 докторська дисертація - доц.  Левандовський Р.А. (2015), 8 кандидатських дисертацій; асистент Касіянчук М.В.(2009), асистент Струк В.І.(2010), асистент Дорубець А.Д.(2012), асистент Ішков М.О. (2013), асистент Бєлікова Н.І. (2014), асистент Караван Я.Р. (2015), асистент Максимів О.О.(2016), асистент Рощук О.І. (2018), аспірант Ясінський М.М. (2020), асистент Сорохан М.М. (2022), 4 магістерські роботи, закінчили навчання 4 клінічні ординатори (із них 2 – іноземних).

Співробітниками кафедри опубліковано 324 наукові праці: 148 статей (22 – у закордонних журналах, із них: 9 - Scopus), 142 тези (15 – у міжнародних виданнях), видано 3 методичні рекомендації, отримано 2 патенти на винахід, 19 - на корисну модель, введено до державного реєстру 10 нововведень, 9 інформаційних листів, зроблено 88 доповідей на з'їздах, симпозіумах, конгресах, науково-практичних конференціях,  14 – за кордоном.

У співавторстві з викладачами інших кафедр та вищих навчальних закладів України видано 7 монографій, разом с кафедрою онкології та радіології у 2012 році проведена науково-практична конференція з міжнародною участю «Злоякісні пухлини голови та шиї. Сучасні методи реабілітації». У лютому 2016 року запланована до виконання комплексна науково-дослідна робота кафедри ортопедичної стоматології на тему: «Мультидисциплінарний підхід до діагностики, лікування та профілактики основних стоматологічних захворювань зі збереженням регенеративних властивостей тканин і відновлення протетичних властивостей анатомічних структур у мешканців Північної Буковини» (номер державної реєстрації 0116U002929; термін виконання: лютий 2016 р. – грудень 2020 р.).

В теперішній час на кафедрі виконуються 1 докторська: доцент Касіянчук М.В .-“Застосування нових технологій та критеріїв оцінки збереження остеогенного потенціалу людини у процесі оральної імплантації в аспекті протетичної реабілітації.

Співробітники кафедри: проф. Бєліков О.Б., д.мед.н., доцент Левандовський Р.А. та доцент Касіянчук М.В. є активними лекторами та виступали із доповідями на 10 наукових форумах за кордоном. Доц. Касіянчук М.В. -  член фахової організації (BDIZ EDI), м. Бонн, Німеччина (Європейська асоціація дентальної імплантології’, учасник експертної комісії з питань дентальної імплантології м. Кьольн (Німеччина).

Завідувач кафедри, професор Бєліков О.Б. є дійсним членом Української академії наук, м. Київ, членом спеціалізованої вченої ради Д 26.003.05 при НМУ ім. О.О. Богомольця, членом редколегії фахового видання «Буковинський медичний вісник» та науково-практичного журналу Dental science and practice, був офіційним опонентом 6 кандидатських дисертацій, 2012, 2013, 2014 - дві, 2015, 2016 роки.

На кафедрі з  2012 р. активно працює студентський науковий гурток, гуртківцями зроблено 25 доповідей (5 на міжнародних форумах), отримано диплом І ступеня (Караван О.Я., Софія, Болгарія, 2012).

Лікувально-консультативна робота викладачів кафедри здійснюється на закріплених базах кафедри: НЛЦ «Університетська клініка»,  ОКУ Чернівецький обласний госпіталь для інвалідів Вітчизняної війни. 6 викладачів кафедри мають вищу лікарську кваліфікаційну категорію (проф. Бєліков О.Б., доц. Касіянчук М.В., к.мед.н. Бєлікова Н.І., к.мед.н. Гавалешко В.П. к.мед.н. Дорубець А.Д., к.мед.н. Караван Я.Р.,к.мед.н. Максимів О.О.);  2 - першу категорію - асистент Сорохан М.М. сумісник – д.мед.н. Левандовський Р.А.; два - сертифікат спеціаліста - асистенти Рощук О.І., Науменко К.Є. Співробітниками кафедри прийнято: у відвідуваннях - 2634 стоматологічних пацієнтів, закінчило лікування – 155, проконсультовано - 816. За 79 актами впроваджено у медичну практику нові методи діагностики, лікування та профілактики стоматологічних пацієнтів. Санітарно-просвітна робота із студентською та учнівською молоддю, а також серед населення міста й області висвітлена у 17 статях в обласній пресі, на офіційних сайтах БДМУ (“Дайджест”, “Сторінки здоров’я”) та електронних ресурсах ЗМІ.

 


 
Завідувач кафедри 

                                                                                                                                                              

                                                    Бєліков Олександр Борисович

Доктор медичних наук (2007), професор (2011), доктор філософії і медицини, академік Української академії наук (2017). 

У 1989 році закінчив стоматологічний факультет Полтавського медичного стоматологічного інституту. З вересня 1989 по серпень 1991 рр. навчався в клінічній ординатурі при кафедрі ортопедичної стоматології.  З вересня 1991 по листопад 1991 рр. працював на посаді старшого лаборанта кафедри ортопедичної стоматології і військової стоматології Полтавського медичного стоматологічного інституту. З грудня 1991 по березень 1994 рр. навчався в аспірантурі при кафедрі ортопедичної стоматології, матеріалознавства та військової ортопедичної стоматології Полтавського медичного стоматологічного інституту, яку закінчив достроково захистом кандидатської дисертації.

Кандидатська дисертація: “Клініко-лабораторна оцінка якості повних знімних протезів та методи її підвищення у масовому виробництві”, Полтава, 1993. Науковий керівник - професор Рубаненко В.В.

Після закінчення аспірантури з березня 1994 по січень 1995 рр. на  посаді асистента кафедри ортопедичної стоматології та імплантології, а з січня 1995 по листопад 2004 рр. - на посаді доцента цієї кафедри. У 1996 році присвоєно вчене звання доцент. З грудня 2004 по червень 2006 рр. навчався в докторантурі при кафедрі ортопедичної стоматології та імплантології Української медичної стоматологічної академії. У грудні 2006 р. захистив докторську дисертацію.

Докторська дисертація: “Ортопедична реабілітація хворих з післяопераційними дефектами щелеп і м'яких тканин обличчя”, Полтава, 2006 зі спеціальності 14.01.22. – "Стоматологія". Науковий консультант - професор Рубаненко В.В.

З червня 2006 по грудень 2007 рр. на посаді доцента кафедри ортопедичної стоматології та імплантології Вищого державного навчального закладу України «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України, м. Полтава. З січня 2008 по серпень 2008 рр. на посаді професора курсу стоматології при кафедрі дитячої хірургії, ЛОР хвороб та стоматології Буковинського державного медичного університету. З вересня 2008 по вересень 2012 рр. - завідувач кафедри терапевтичної та ортопедичної стоматології Буковинського державного медичного університету. В  2010 році присвоєно вчене звання професора кафедри терапевтичної та ортопедичної стоматології. З вересня 2012 року переведений на посаду завідувача кафедри ортопедичної стоматології до заміщення посади за конкурсом. З грудня 2012 року продовжено роботу на посаді завідувача кафедри ортопедичної стоматології, як обраному за конкурсом за строковим трудовим договором.

Коло наукових інтересів: провідний фахівець з питань ортопедичної реабілітації хворих з посттравматичними та післяопераційними дефектами щелеп, піднебіння і м’яких тканин обличчя, удосконалення технологічних процесів виготовлення щелепно-лицевих апаратів, конструкцій при атиповому протезуванні, при повній відсутності зубів, при захворюваннях тканин пародонта та конструкцій на імплантатах.

Автор 154 публікацій, із них 3 монографій (2 у співавторстві), 78 статей (11 - за кордоном  ), 63 тез (7 - за кордоном), 11 навчальних та навчально-методичних посібників, одного англо-українсько-російського, українсько-англійсько-російського стоматологічного словника, одного навчального посібника для студентів англомовної форми навчання, 9 патентів України на корисну модель (2  зарубіжного зразка), 4 свідоцтв про охорону авторського права на твір, 2 нововведень, 1 інформаційного листа, 1 методичної рекомендації.

Під його керівництвом захищена 1 докторська, 4 кандидатські, 3  магістерські науково-кваліфікаційні роботи. В даний час  здійснює керівництво 2 науково-кваліфікаційними роботами на здобуття наукового ступеня доктор філософії. Проведено 7 офіційних опоненцій дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук, член редакційної ради та редакційної колегії 3 журналів: Буковинський медичний вісник, Клінічна стоматологія (включені до переліку ДАК України), Dental Science and Practice, член спеціалізованої вченої ради Д 26.003.05 при Національному медичному університеті ім. О.О. Богомольця МОЗ України, м. Київ, 2018 р., приймаю активну участь у роботі науково-практичних конференцій, конгресів, з’їздів (в т.ч. 2 за кордоном), на 5 був головуючий секцій.

Лікар вищої кваліфікаційної лікарської категорії,  дійсний член Клубу імплантологів України, член Асоціації стоматологів України. Приймаю активну участь у громадській роботі ВУЗу та області. Член вченої ради університету та стоматологічного факультету, член наукової комісії, клінічної ради, організаційно-методичної комісії факультету післядипломної освіти, член експертних комісій з конфліктних ситуацій при судовому клінічному бюро. Член фахової експертизи ліцензійний тестових завдань Крок-3 Стоматологія  при центрі тестування МОЗ України. Не одноразово висвітлював свої погляди на проблемність навчання у пресі та на телебаченні. Консультант медичного консультативного центру БДМУ.

                  

Професорсько-викладацький склад кафедри


 
                                                                Левандовський Роман Адамович

        Доцент закладу вищої освіти кафедри ортопедичної стоматології, доктор медичних наук зі спеціальності "Стоматологія" (2015), доцент. Стаж педагогічної роботи – 11 років, лікарський стаж - 33 роки.

У 1985 році закінчив стоматологічний факультет Івано-Франківського Державного медичного інституту. З 1985 по 1986 рр. проходив інтернатуру в на базі стоматологічної поліклініки медично-санітарної частини бавовняно-прядильного комбінату, м. Херсон. Після проходження інтернатури був залишений на постійну роботу в названій медичній установі на посаді лікаря стоматолога-хірурга хірургічного відділення стоматологічної поліклініки Дніпровського району міста Херсону до грудня 1989 року.

З 1989 року по теперішній час працює на посаді хірурга-стоматолога в стоматологічній поліклініці м. Коломиї. Має вищу категорію зі спеціальності  хірургічна стоматологія з 1995 року, першу категорію зі спеціальності ортопедична стоматологія з 2017 року. З 2009 року на посаді доцента кафедри терапевтичної та ортопедичної стоматології Буковинського державного медичного університету, а з вересня 2012 року по теперішній час – на посаді доцента кафедри ортопедичної стоматології цього ж ВУЗу .

Кандидатська дисертацію: "Раннє заміщення кінцевих та великих включених дефектів зубних рядів мостовидними протезами на імплантатах" захищена у квітні 1996 року. Науковий керівник - Коваленко А.В.

 Докторська дисертація: "Ортопедична реабілітація хворих на складну щелепно-лицеву патологію із застосуванням дентальних імплантатів", 2015 зі спеціальності 14.01.22 - "Стоматологія". Наукові консультанти: д.мед.н., професор Бєліков О.Б., д.тех.н., професор Шайко-Шайковський О.Г.).

З 1999 року займається реабілітацією хворих після резекції верхньої щелепи з приводу онкологічних захворювань. Запропонована  методика загальновизнана та використовується  в багатьох країнах світу при реабілітації хворих із набутими дефектами щелепно-лицевої ділянки. Дійсний член Клубу імплантологів України, Чеської Республіки. З 2016 року Professor IKČR.           Автор більше 120 друкованих робіт, 23 патентів України та одного патенту міжнародного зразка, однієї монографії у співавторстві, одних методичних рекомендацій для практичних лікарів, трьох інформаційних листів та семи нововведень, отримано 2 патенти України на винахід та 15 патентів на корисну модель. Постійно виступає з лекціями на різних медичних форумах в Україні та за кордоном. Здійснює керівництво кандидатської дисертації заочного аспіранта Ясінського М.М. Відповідальний за наукову роботу кафедри, консультант медичного консультативного центру БДМУ.                              Касіянчук Михайло Васильович

           Доцент закладу вищої освіти кафедри ортопедичної  стоматології, кандидат медичних наук зі спеціальності "Стоматологія" (2010), доцент, ProfDrDrУ 1988 році закінчив стоматологічний факультет Івано-Франківського медичного інституту за спеціальністю: стоматологія. У 2006 році закінчив Університет  м. Кьольн (Німеччина) за спеціальністю: оральна, щелепо-лицева і пластична хірургія (курс: професора  (JZöller)). Інтернатура 1988-1989  рр. : спеціальність-стоматологія; 1992 рік - Москва (СРСР): спеціалізація-імплантологія;

Приватна лікарська практика: з 1995 по сьогоднішній деньОбласна консультативна стоматологічна поліклініка: 1988-1996 - посада:  стом. терапевт, стом. хірург, стом. ортопед, стом. ортодонт; Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича:   1993-2000 лікар – стоматолог; Буковинський державний медичний університет: 1996 науковий співробітник (інститут медико-екологічних проблем); 2008 асистент, (з 2011 – доцент), кафедри терапевтичної та ортопедичної стоматології; 2012 доцент кафедри ортопедичної стоматології по сьогоднішній день;

Спеціалізація: з 1990 загальна стоматологія;  з 1992 дентальна імплантологія; з 1994 хірургічна стоматологія; з 2000 ортопедична  стоматологія; з 2006 (2001) оральна імплантологія ;з 2015 організація охорони здоров'я. Категорія: лікар-стоматолог, категорія вища; сертифікат (ProfDrDr.) (BDIZ EDI, уні. Кьольн, Німеччина) – 2017; заключення про рівень фаховості зі стоматології за напрямком дентальна імплантологія, (BDIZ EDI, Німеччина) 2017;

Фахове навчання: 1992 - Курс навчання „Straumann” система; 1996 Київ (Україна) “Branemark”  система; 2001 Варшава (Польща): спеціалізація-остеологія, імплантологія; 2003  Львів (Україна) центр стоматологічної імплантології „ММ” “BranemarkT.B.R., Alpha-BioU-Impl“системи; 2004 Люцерна (Швейцарія) остеологія; 2004 Лювен (Бельгія) комп’ютерна томографія Матеріалайс; 2005 Київ (Україна) курс навчання” BPI“- система (Німеччина)” Бонн (Німеччина)” Branemark“ система; 2006 Кьольн (Німеччина) імплантологія, пластична хірургія,” Ankylos“ - система; 2007 Монако (Франція)  остеологія, парадонтологія; 2007 Берлін (Німеччина) „Templant”-система; 2008 Франкфурт на Майні (Німеччина) остеологія; 2010 Мюнхен (Німеччина) остеологія, медична навігація: 2011 Канни (Франція) остеологія, парадонтологія; 2013 Канни (Франція) остеологія, парадонтологія; 2016 Кьольн (Німеччина) імплантологія, пластична хірургія; 20016 Монако (Франція)  остеологія, парадонтологія, медична навігація; 1990-20015 ПАЦ - спеціальність стоматологія; 1993 - 2009 ПАЦ - спеціальність  хірургічна стоматологія; 2000-20015  ПАЦ -  спеціальність ортопедична стоматологія; 2011   ФПК -  факультет підвищення кваліфікації професорсько – викладацького складу; 2016   ФПК -  факультет підвищення кваліфікації професорсько – викладацького складу.

Кандидатська дисертація "Клініко - лабораторне обґрунтування протезування часткових дефектів зубних рядів із використанням удосконалених технологій зубної імплантації", 2010 , спеціальність 14.01.22. – Стоматологія. Науковий керівник - д.мед.н., професор Павленко О.В.

Виконує дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук на тему: ’’Застосування нових технологій та критеріїв оцінки збереження остеогенного потенціалу людини у процесі оральної імплантації в аспекті протетичної реабілітації ’’. Науковий консультант - д.мед.н., професор Павленко О.В.

Автор (співавтор) 85 публікацій, із них 8 із зарубіжними співавторами, 11 патентів України на корисну модель 4 нововведень, 4 інформаційних листів, 2 методичних рекомендацій.   

                                                                         
                      Бєлікова Наталія Іванівна 
                    
            Доцент закладу вищої освіти кафедри ортопедичної стоматології (2022), кандидат медичних наук зі спеціальності «Стоматологія» (2014); лікар стоматолог-вищої категорії (2016): стаж педагогічної роботи у різних навчальних закладах вищої освіти - 14 років, стаж лікарської роботи  - 17  років.

У 1998 році закінчила стоматологічний факультет Української медичної стоматологічної академії, м. Полтава. З серпня 1998 по лютий  2000 рр. – інтернатура зі спеціальності «Стоматологія» на базі Полтавської обласної клінічної стоматологічної поліклініки.  Після закінчення інтернатури одержала сертифікат зі спеціальності «Стоматологія». З серпня 2000 року по січень 2005 року працювала лікарем стоматологом приватного кабінету в Університеті кооперації, м. Полтава. З 2002 по 2005 роки працювала лікарем-стоматологом в санаторії «Лісові поляни», м. Полтава.

З вересня по листопад 2004 року працювала на посаді асистента кафедри терапевтичної стоматології Української медичної стоматологічної академії за сумісництвом. У 2004 році пройшла тематичний цикл на кафедрі післядипломної освіти лікарів-стоматологів при Українській медичній стоматологічній академії «Сучасні технології і матеріали в реставрації зубів»

З вересня 2005 року по серпень 2007 року навчалася в клінічній ординатурі при кафедрі терапевтичної стоматології Української медичної стоматологічної академії. Після закінчення клінічної ординатури  з 2007 року по серпень 2008 року працювала асистентом кафедри терапевтичної стоматології Вищого державного навчального закладу України „Українська медична стоматологічна академія”.

З вересня 2008 року асистент кафедри терапевтичної та ортопедичної стоматології Буковинського державного медичного університету. З вересня 2012 року по теперішній час асистент кафедри ортопедичної стоматології Буковинського державного медичного університету.

 Кандидатська дисертація: «Біомеханічне обґрунтування шинування фронтальних зубів», 2014 зі спеціальності 14.01.22. – "Стоматологія". Науковий керівник - д.мед.н., професор Петрушанко Т.О.

 У 2016 року пройшла спеціалізацію зі спеціальності «ортопедична стоматологія». Пройшла курси тематичного удосконалення з ортопедичної та терапевтичної стоматології - 2018, 2019, 2020 рр.

 Автор 27 наукових праць, із них 1 монографії у співавторстві, 10 статей у наукових фахових виданнях України (4 – у зарубіжних виданнях), 1 статті методичного плану, 12 тез у матеріалах науково-практичних конференцій державного та міжнародного рівня, отримано 2 патенти на корисну модель, 1 нововведення. Автор одного та співавтор двох навчально-методичних посібників, одного словника, одного навчального посібника для студентів англомовної форми навчання. Завуч кафедри, консультант медичного консультативного центру БДМУ.  

 

                                             Гавалешко Василь Петрович

Асистент кафедри ортопедичної стоматології, кандидат медичних наук. Лікар-стоматолог вищої кваліфікаційної категорії зі спеціальності «Ортопедична стоматологія»; стаж  педагогічної роботи в вищих закладах освіти III-IV рівня акредитації – 10 років, лікарський стаж – 24 роки.

У 1994 році закінчив стоматологічний факультет Львівського ордена Дружби народів державного медичного інституту, за спеціальністю "Стоматологія". З 1994 по 1995 рр проходив інтернатуру на базі Львівського ордена Дружби народів державного медичного інституту за спеціальністю « Стоматологія загальна».

З 1995 по 2005 рр. працював на посаді лікаря-стоматолога в Міській дитячій стоматологічній поліклініці м.Чернівці. В 2004 році проходив курси спеціаліста зі спеціальності "Ортопедична стоматологія" на базі Івано-Франківської державної медичної академії. З 2005 по 2008 рр. працював на посаді лікаря-стоматолога-ортопеда ТОВ ВКФ "Альфа В.В." м.Чернівці.

 З січня 2008 року асистент кафедри дитячої хірургії, ЛОР хвороб та стоматології Буковинського державного медичного університету. З вересня 2008 року асистент кафедри терапевтичної та ортопедичної стоматології Буковинського державного медичного університету, а з вересня 2012 року по теперішній час асистент кафедри ортопедичної стоматології Буковинського державного медичного університету.

В жовтні 2013 року захистив кандидатську дисертацію та в січні 2014 року отримав диплом кандидата медичних наук.

Автор 35 публікацій, із них 34 наукового та 1 навчально-методичного характеру, у тому числі 1 патент України на корисну модель, 1 нововведення, 1 навчально-методичного посібника, одного навчального посібника для студентів англомовної форми навчання. Відповідальний за дисципліну «Пропедевтика ортопедичної стоматології» та навчально-методичну роботу на 2 курсі стоматологічного факультету, консультант медичного консультативного центру БДМУ

       


          Караван Ярослав Романович 

Асистент кафедри ортопедичної стоматології, кандидат медичних наук зі спеціальності "Стоматологія" (2015). Лікар стоматолог-ортопед вищої категорії: лікарський стаж – 26 років, стаж педагогічної роботи – 10 років.

У 1992 році закінчив Івано-Франківський державний медичний університет. У 1992 році – інтернатура за спеціальністю «Стоматологія» на базі Стрийської міської стоматологічної поліклініки.    

Кандидатська дисертація:  "Ретроспективний аналіз захворюваності на злоякісні новоутворення щелепо-лицевої ділянки, якості їх діагностики та прогнозування розвитку", 2015 зі спеціальністі 14.01.22. – "Стоматологія". Науковий керівник – д.мед.н., професор Бєліков О.Б.

З 2008 року пройшов спеціалізацію зі спеціальності «Терапевтична Стоматологія», з 2009 року – зі спеціальності «Ортодонтична Стоматологія».

Автор 26 наукових праць, із них 7 статей у наукових фахових виданнях України (1 – одноосібна), 3 – у закордонних виданнях, 1 – оглядова стаття у збірнику наукових праць та 12 тез у матеріалах науково-практичних конференцій державного та міжнародного рівня. Співавтор двох навчально-методичних посібників. Відповідальний за післядипломну підготовку, куратор академічної групи. 

                          

         

                           Максимів Олег Олегович 

          Асистент кафедри ортопедичної стоматології, кандидат медичних наук зі спеціальності "Стоматологія" (2016). Стаж педагогічної роботи - 8  років; лікарський стаж - 12 років.

У 2003 році закінчив стоматологічний факультет Івано-Франківського державного медичного університету. З 2003 по 2005 рр. проходив інтернатуру зі спеціальністі «ортопедична стоматологія» на базі Івано-Франківського державного медичного університету.

З 2006 року працював в стоматологічному центрі на базі Івано-Франківського державного медичного університету лікарем-ординатором ортопедичного відділення.

З січня 2011 року на посаді асистента кафедри терапевтичної та ортопедичної стоматології, а з вересня 2012 року по теперішній час на посаді асистента кафедри ортопедичної стоматології,  з 2015 року за сумісництвом - директором навчально-лікувального центру «Університетська клініка».

Кандидатська дисертація: «Особливості протезування повними знімними пластинковими протезами хворих на цукровий діабет», 2016 зі спеціальності 14.01.22. – "Стоматологія". Науковий керівник: д.мед.н., професор Бєліков О.Б.

Автор понад 25 наукових праць, із них 2 в журналах, що входять до наукометричних баз, 10 у наукових фахових виданнях України, 1 оглядова стаття, отримано патент на корисну модель. Відповідальний за лікувальну роботу кафедри,  консультант медичного консультативного центру БДМУ.                       

                                                                                                                                                             

             Рощук Олександра Ігорівна

Завуч кафедри. Доцент закладу вищої освіти кафедри ортопедичної стоматології (2021), кандидат медичних наук зі спеціальності "Стоматологія" (2018). Магістр медицини зі стоматології (2014); стаж педагогічної роботи – 3 роки, лікарський стаж – 5 років.

У 2012 році закінчила Буковинський державний медичний університет з відзнакою. У 2012 – 2014 рр. проходила інтернатуру за спеціальністю «Стоматологія» на базі КУ «Чернівецька обласна консультативна стоматологічна поліклініка», а також навчалася у магістратурі на кафедрі ортопедичної стоматології БДМУ.

У 2014 році успішно захистила магістерську науково-кваліфікаційну роботу на тему: «Вплив знімного та незнімного протезування на тканини пародонта в хворих на кислотозалежні захворювання шлунково-кишкового тракту», науковий керівник – д.мед.н., професор Бєліков О.Б.

З 2014 по 2016 рр. навчалася у клінічній ординатурі на кафедрі ортопедичної стоматології БДМУ та працювала асистентом кафедри ортопедичної стоматології за сумісництвом. З вересня 2016 року на посаді асистента кафедри ортопедичної стоматології ВДНЗ України «БДМУ». 

Кандидатська дисертація: «Клініко-функціональне обґрунтування ортопедичного лікування незнімними зубними протезами хворих на виразкову хворобу шлунку та дванадцятипалої кишки» зі спеціальності 14.01.22 «Стоматологія», науковий керівник – д.мед.н., професор Бєліков О.Б. (2018).

Автор 30 наукових праць, із них 6 статей у наукових фахових виданнях України (1 – одноосібна), 2 – у закордонних виданнях, 1 – оглядова стаття у збірнику наукових праць, монографія (2 розділи) та 20 тез у матеріалах науково-практичних конференцій державного та міжнародного рівня, отримано патент України на корисну модель. Співавтор одного навчально-методичного посібника. Виконувала обов'язки секретаря кафедральних засідань. З 2016 – 2017 рр. - відповідальна за роботу студентського наукового гуртка кафедри. З 2021 р - відповідальна за навчально-методичну роботу кафедри.


                   
                    Сорохан Микола Миколайович

Асистент кафедри ортопедичної стоматології. Лікар-стоматолог першої кваліфікаційної категорії зі спеціальності «Ортопедична стоматологія»; стаж  педагогічної роботи в вищих закладах освіти III-IV рівня акредитації – 5 років, лікарський стаж – 15 роки.

У 1997 році закінчив стоматологічний факультет Івано-Франківського державного медичної академії за спеціальністю "Стоматологія". З 1997 по 1998 рр проходив інтернатуру на базі Кіцманської ЦРЛ за спеціальністю « Терапевтична стоматологія».

З 1998 по 2001 рр. працював на посаді лікаря-стоматолога-терапевта в Кіцманській ЦРЛ. В 2007 році проходив курси спеціалізації по "Загальній стоматології", з 2008 року – курси спеціалізації з «Ортопедичної стоматології».

З січня 2008 по лютий 2015 рр. працював на посаді лікаря стоматолога-ортопеда Кіцманської ЦРЛ. З вересня 2013 по теперішній час на посаді асистента кафедри ортопедичної стоматології Буковинського державного медичного університету.

Захищена дисертаційна робота на здобуття наукового ступеня доктора філософії  на тему: «Клініко-біомеханічне обґрунтування виготовлення незнімного мостоподібного протеза з малоінвазивним препаруванням опорних зубів» зі спеціальності 221 – "Стоматологія". Науковий керівний – д.мед.н., проф. Бєліков О.Б..

Автор 16 публікацій, із них: співавтор 1 монографії, 6 статей (2 – у зарубіжних виданнях), 7 тез (4 – у зарубіжному виданні), отримано 1 патент на корисну модель,  2-х навчальних посібників, в т.ч. 1 ого посібника для студентів англомовної форми навчання. На кафедрі виконує обов'язки модератора електронного журналу, відповідальний за цивільну охорону, відповідальний за роботу з іноземними студентами. 
 


 
Слід здійснити вхід, щоб додати видимі лише для вас ґаджети